Уведомление от "Елкофал" ООД

относно: инвестиционно намерение за "Доставка на мобилно оборудване за капково напояване за 1415 дка за интензивно отглеждане на царевица на 1293 дка в землището на с.Дибич, общ. Шумен с кадастрални номера на масивите: 57, 61, 62, 63, 65, 101 и 103, и 122 дка в землището на с. Радко Димитриево, общ. Шумен с кадастрален номер на масива: 19."

Уведомление от "Елкофал" ООД

относно: инвестиционно намерение за "Реконструкция на съществуващи сгради, изграждане на склад за съхранение на земеделска продукция, монтаж на 50 тонен кантар, ел. кантар и ограда в имот No.32158.294.1030 по кадастралната карта на с. Ивански, общ. Шумен с площ 8116 кв.м."